Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat
Az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszer adatkezelési szabályzata

 

Az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszert üzemeltető EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft. adatkezelésének célja, hogy a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályok által előírt ügyfélnyilvántartásokat vezessük, az ügyfeleink megbízásából, részükre, végzett független biztosításközvetítői tevékenységünkkel kapcsolatban. Az EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft. biztosításközvetítői tevékenysége során közreműködik biztosítási szerződések megkötésének elősegítésében, biztosítási termékek ismertetésében és ajánlásában, az ezekkel kapcsolatos felvilágosításban, valamint a biztosítási szerződések megkötésében és kezelésében a 2003. évi LX. törvény (Bit.) 46. §-ban meghatározott, a Bit. Második Rész II. Fejezete által szabályozott módon.

I. Adatkezelő

Neve: EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft.
Székhelye:1126 Tartsay Vilmos u. 18
Adószáma: 24997452-2-43
Cégjegyzékszáma: 01-09-193735
Adatkezelésért felelős személy
neve: Szenttamási Nóra,
telefonszáma: +36 20 942 0225


e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

 

 

 

II. A Társaság által kezelt személyes adatok köre

A biztosítási szerződések megkötése, fenntartása, megszüntetése és az ezzel kapcsolatos (elektronikus) levelezés és telefonos kapcsolattartás érdekében kezelt személyes adatok:
- név,
- cégnév,
- adóazonosító jel,
- cím,
- levelezési cím,
- elektronikus levelezési cím (e-mail),
- telefonszám.

III. EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft adatkezelésének szabályai, célja, jogalapja

A személyes adat fogalma:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (datból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (a továbbiakban: Infotv.) alapján az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Az Infotv. szabályain túl a megadott személyes adatokat – amennyiben azok a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) alapján biztosítási titokkörbe tartozó adatoknak minősülnek – az EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft. biztosítási titokként kezeli és azokat az Ön beleegyezése nélkül harmadik személyeknek, nem adja ki. Az Ön személyes adatait kizárólag akkor adjuk át harmadik személynek, illetve szervezetnek, ha azt jogszabály kifejezetten előírja a számára. Ilyen szabályokat rögzítenek a Bit. 157-159. §§-ai.

Az adatkezelés célja:
Társaságunk adatkezelésének célja a jelen tájékoztatóban meghatározott tevékenység végzése.

Az adatkezelés jogalapja:
Az EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft. adatkezelése alapvetően az érintett hozzájárulásán alapul. Adataikat az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT honlapot látogatók önkéntesen adják meg. A honlap használatával és a Működési Szabályzat elfogadásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy rögzítsük a honlapon történő navigálásuk adatait. Ezen túl egyes jogszabályok (pl. Bit.) kötelező, tehát jogszabályon alapuló adatkezelést írnak elő számunkra. Így például személyes adatok továbbítására kerülhet sor egyes hatóságok számára a Bit. 157. §-a, és 157/A. §-a alapján. A EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft. csak olyan mértékben kezeli a személyes adatokat, amely az adatkezelés céljának elérésére alkalmas és megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adatot csak addig kezeljük, amíg az adattárolás törvényben meghatározott határideje le nem jár  vagy meg nem szűnik az adatkezelés célja.

Adatbiztonság
A megadott adatok titkosított vonalon, úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) technológiával kerülnek szerverünkre. Ez garantálja, hogy az interneten keresztül továbbított adatok ne legyenek hozzáférhetőek harmadik személyek számára. 

Cookie-k használata
A honlap használata során kisméretű egyedi szöveges információs csomagot, ún. cookie-kat (magyarul süti) küldünk a felhasználó böngésző programjának adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából.

A sütik engedélyezése, korlátozása vagy tiltása
Minden modern böngészőprogramban beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a sütiket vagy sem. Ugyancsak a böngészőben lévő beállításokkal lehet testre szabni azt, hogy a látogató kér-e értesítést arról, ha a honlap sütit kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú sütik meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. Fontos tudni, hogy bizonyos honlapok egyes szolgáltatásai kifejezetten a sütik elfogadásától függnek, így a sütik esetleges tiltásával a látogató számára a honlapon nem várt működés lesz tapasztalható, rosszabb esetben lehetetlenné válik a honlap szolgáltatásainak használata.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linken tájékozódhat:

A sütik fajtái:
A munkamenet süti (session cookie) egy olyan típusa a sütiknek, ami már a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is szükséges. Ennek hiányában már az oldalról-oldalra lépkedés folyamata sem nyomon követhető a honlap által. A süti tartalma általában csak egy 20-30 kvázi-véletlen alfanumerikus karakterből álló szöveg.
A hirdetési és böngészést támogató sütik olyan sütik, amik a látogató honlapon tett böngészési szokásait gyűjti, ezzel lehetővé téve a célzottabb és testre szabottabb ajánlatok felkínálását, illetve ezzel növelve a felhasználói élményt a böngészés folyamán. A süti tartalma a munkamenet sütiknél kötetlenebb, de a látogató személyes adatait még így sem tartalmazhatják.

Sütik az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT honlapján:
Az EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft., 1.BIZTOSÍTÁSLICIT honlapja, munkamenet sütivel teszi lehetővé - többek között - az egyes biztosítási kötésfolyamatok működését, vagy ügyfelei számára a Személyes menübe történő belépés lehetőségét. Hirdetési és böngészést támogató sütijeivel pedig a látogatói szokásokat vizsgálva igyekszik még hatékonyabbá tenni szolgáltatásait, illetve növelni a Honlap felhasználói élményét.

Google remarketing:
A Honlap látogatásával Ön tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t küldünk számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük az Ön számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) tilthatja le a Google cookie-jait, illetve a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.

IV. Az érintettek jogai, és jogorvoslati lehetőségei az Infotv. alapján (igényérvényesítés)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az, érintett, általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. A személyes adatot törölni kell, ha

a.         kezelése jogellenes;
b.         az érintett kéri;
c.         az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d.         az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e.         azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintettnek a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a.         ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b.         ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c.         törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. ) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

V. További tudnivalók

Az EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft. jogosult arra, hogy alkalmanként egyes jogi, vagy természetes személyekkel szerződést kössön azzal a céllal, hogy nevében feladatokat lássanak el, és szolgáltatásokat nyújtsanak (például: a honlap kezelése, rendszergazdai feladatok, fejlesztés, levél és üzenetküldési, vagy call-center feladatok). Amennyiben elkerülhetetlen, hogy e személyek a feladatuk ellátása során személyes adatokat ismerjenek meg, felelősséget vállalunk arra vonatkozólag, hogy e személyek is a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, illetve a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően járnak el. A honlap tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira nincs befolyásunk. Amennyiben elhagyja honlapunkat, e linkek használatával, abban az esetben az adatvédelemre már az ily módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

VI. Az EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft. adatkezelését érintő jogszabályok

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs   
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
- 2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási
  szerződésekről,
- 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről,
- 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról,
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok  
  kezeléséről,
- 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.

Magunkról

Az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT megalapításával célunk az volt, hogy ügyfeleink biztosításaikat a magyar piacon eddig nem ismert különlegesen hatékony módon intézhessék... Tovább

Csatlakozz hozzánk